I. Preambuła i definicje

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji www.1-job.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników www.1-job.pl.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa w www.1-job.pl, prawa i obowiązki Staff Recruitment oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Staff Recruitment z tytułu świadczenia usług,

2. Staff Recruitment - należy przez to rozumieć Staff Recruitment w Krakowie (kod pocztowy 34-034 Kraków) przy ul. Lubicz 3 pok. 212, REGON 120032286, NIP 737-201-73-02,

3. www.1-job.pl - internetowy serwis dostępny pod adresem www.1-job.pl. Jego jedynym właścicelem jest firma Staff Recruitment,

4. Użytkowniku - osobie fizycznej, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Staff Recruitment w ramach serwisu www.1-job.pl,

5. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w www.1-job.pl, gdzie publikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,

6. Koncie - to istniejący w bazie danych www.1-job.pl wpis, który potwierdza fakt bycia Użytkownikiem. Wynikają z niego: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,

7. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Staff Recruitment, które są odpowiedzialne za prowadzenie www.1-job.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
§3.

www.1-job.pl jest to serwis społecznościowy, umożliwiający swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.

II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4.

Użytkownikiem www.1-job.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

§ 4a.

Osoba fizyczna może być Użytkownikiem www.1-job.pl, o ile:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada graniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5.

1. Użytkownik rejestrując Konto wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 6.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Staff Recruitment w ramach www.1-job.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego przez użytkownika formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4. Staff Recruitment rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przy pomocy Administratorów.

5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez: samodzielne skasowanie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.

6. W sytuacji zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 6a.

Staff Recruitment zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla www.1-job.pl.

§ 7.

1. Dostęp do większości usług www.1-job.pl jest bezpłatny, Staff Recruitment nie pobiera opłat za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji w Profilu przez Użytkownika.
2. Staff Recruitment zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach www.1-job.pl. Staff Recruitment zobowiązuje się informować o zmianach odpowiednio wcześniej.
3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 8.

Staff Recruitment zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania www.1-job.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do www.1-job.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Staff Recruitment.

§ 8a.

Użytkownik udziela Staff Recruitment prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 9.

www.1-job.pl ma charakter zasadniczo otwarty - udostępniane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 10.

Aby móc bezpłatnie korzystać z usług świadczonych przez Staff Recruitment w ramach www.1-job.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 10a.

www.1-job.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 11.

Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:
1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2. udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
3. umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
4. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.

III Rejestracja i Konto

§ 12.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.www.1-job.pl/rejestracja.

§ 13.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W szczególności wymagane jest podanie następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz hasła, a także podać miejscowość, województwo oraz wybrać branżę. Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne.

§ 14.

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 15.

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3. skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 16.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 17.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w www.1-job.pl. Staff Recruitment przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 18.

Zrealizowanie procedury rejestracji w www.1-job.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
a) zapewnia oraz oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu www.1-job.pl,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
c) potwierdza autentyczność swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce www.1-job.pl, przerwach technicznych w działaniu www.1-job.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 18a.

Użytkownik rejestrujący się w www.1-job.pl może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych, pod warunkiem zaznaczenia odpowiedniej opcji.

§ 19.

Posiadanie więcej niż jednego konta jest niedopuszczalne.

§ 20.

Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 21.

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§ 22.

Administratorem wszystkich danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Staff Recruitment przy ul. Lubicz 3 lok. 212 31-034 Kraków. Staff Recruitment może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Staff Recruitment przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym www.1-job.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Staff Recruitment w celach statystycznych oraz marketingowych.

§ 23.

Staff Recruitment przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności www.1-job.pl stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 23.1

Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Staff Recruitment lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

V Korzystanie z usług Staff Recruitment świadczonych w ramach www.1-job.pl

§ 24.

Niedopuszczalne są działania które mogą utrudniać lub destabilizować działanie www.1-job.pl. W razie stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 25.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.1-job.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających politykę prywatności innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraŸnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26.

Zabrania się umieszczania w www.1-job.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 27.

Zamieszczanie w www.1-job.pl treści bezprawnych, obraŸliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest kategorycznie zabronione. Treści takie wraz z Kontami ich autorów mogą zostać niezwłocznie usunięte przez Administratorów.

§ 28.

Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. (Promowane do tego celu jest zdjęcie paszportowe użytkownika). Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie www.1-job.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub niepasujących do profesjonalnego charaktereu www.1-job.pl.
Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez wcześniejszego ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Powtarzające się zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 29.

Staff Recruitment zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek www.1-job.pl.

§ 30.

Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 31.

Zabrania się wykorzystywania usług www.1-job.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 32.

1. Wiadomości prywatne i zaproszenia od Użytkownika po raz pierwszy oznaczonego przez system antyspamowy jako spamera przez 7 dni od takiego oznaczenia kierowane będą automatycznie do katalogu "Spam".
2. Każde kolejne oznaczenie Użytkownika jako spamera skutkować będzie wydłużeniem restrykcji określonej w ust. 1. o dodatkowe 7 dni.
3. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

§ 33.

Użytkownik nim zgłosi problem lub zada pytanie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy .

VI Możliwość korzystania z grup tematycznych.

§ 34.

Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji zostaje automatycznie przypisany do tzw. grup domyślnych. Członkostwo w tych grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.

§ 35.

Każdy Użytkownik może założyć swoją grupę tematyczną.

§ 36.

Założyciel grupy tematycznej:
1. jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych,
2. jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,
3. ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny,
4. ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,
5. ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy,
6. może mianować i odwoływać moderatorów grupy,
7. może wysyłać biuletyny do członków grupy.

§ 37.

Założycielowi i moderatorom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Staff Recruitment z tytułu prowadzenia grupy.

§ 38.

Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, który łamie Regulamin lub wykorzystuje grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

§ 39.

Użytkownik który zamieszcza na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem Staff Recruitment z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z www.1-job.pl bez podania przyczyny) tych treści.

§ 39a.

Przepis określony w § 39. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

§ 40.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju "wycieczek osobistych", argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone, powołane.

VII Prawa autorskie

§ 41.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.1-job.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.1-job.pl kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 42.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z póŸniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w www.1-job.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 43.

Użytkownik publikujący w www.1-job.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Staff Recruitment z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z www.1-job.pl) tych treści.

§ 44.

Użytkownik udziela Staff Recruitment prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VIII Odpowiedzialność

§ 45.

Staff Recruitment nie ponosi odpowiedzialności za treści i formy materiałów i informacji umieszczonych w www.1-job.pl przez Użytkownika.

§ 46.

Staff Recruitment nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji (wiadomości) prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby przesyłające wiadomości, których treść narusza obowiązujące prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 47.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądŸ wywołanie szkody swoimi działaniami w www.1-job.pl, w szczególności poprzez podanie nieprawidłowych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 48.

Staff Recruitment wyraŸnie zastrzega, iż korzystanie z www.1-job.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszystkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.1-job.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 49.

1. Staff Recruitment nie odpowiada za wady (fizyczne i prawne) oferowanych produktów bezpłatnych oraz za jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem www.1-job.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Odpowiedzialność Staff Recruitment za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 50.

Staff Recruitment nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.1-job.pl w całości albo w części.

§ 50a.

W przypadku otrzymania przez Staff Recruitment urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Staff Recruitment nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 51.

Staff Recruitment nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.1-job.pl.

IX Reklamacje

§ 52.

Zakłócenia związane z funkcjonowaniem www.1-job.pl, problemy i uwagi dotyczące świadczeń i usług w ramach www.1-job.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego przy użyciu panelu Pomocy.

§ 53.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Staff Recruitment w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Staff Recruitment zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Staff Recruitment nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 54.

Staff Recruitment zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu www.1-job.pl.

§ 55.

Reklamacje składane do Staff Recruitment, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem www.1-job.pl nie będą rozpatrywane. Staff Recruitment nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

X Przepisy przejściowe i końcowe

§ 56.

Staff Recruitment zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 57.

1. Staff Recruitment zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Staff Recruitment.

§ 58.

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą załogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych dokonanych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się z Reg

free joomla templatesjoomla template